Dossierinzage

Dossierinzage bij binnenlandse adoptie

In Nederland zijn de dossiers vanaf 1956 bijgehouden. Helaas is de ervaring dat een aantal dossiers verloren is gegaan. Hoeveel dat precies zijn is ni...

In Nederland zijn de dossiers vanaf 1956 bijgehouden. Helaas is de ervaring dat een aantal dossiers verloren is gegaan. Hoeveel dat precies zijn is niet bekend. Het adoptievonnis is meestal wel terug te vinden. Bij binnenlandse adoptie zijn drie bronnen van informatie die men in kan zien:

 • het adoptievonnis
 • het adoptiedossier
 • het afstandsdossier


Voor dossierinzage neem je contact op met de organisatie die de dossiers onder zich heeft. Weet je niet waar je het afstandsdossier of het adoptiedossier kunt vinden? Dan vraag je je adoptievonnis op.

Adoptievonnis

Het adoptievonnis is het vonnis van de rechtbank waarin de adoptie wordt uitgesproken. Dit kan soms een belangrijke bron van informatie zijn voor het vinden van gegevens om verder mee te zoeken. Zo kun je te weten komen waar je informatie vindt over het adoptie- en/of afstandsdossier.
In het adoptievonnis staat basisinformatie, zoals:

 • waar de adoptie is uitgesproken
 • wanneer dit gebeurd is
 • welke partijen daarbij betrokken waren


Het adoptievonnis van binnenlandse adopties ligt eerst 20 jaar bij de rechtbank. Daarna wordt het overgebracht naar de provinciale archieven. Hier blijft het onbeperkt liggen.

Adoptiedossier

Het adoptiedossier gaat over je opname als kind in je adoptiegezin. Het kan zich bij verschillende organisaties bevinden, bijvoorbeeld bij de Raad voor de Kinderbescherming. Het is gericht op jou en je adoptieouders. Het adoptiedossier bevat altijd informatie over de procedure die je adoptieouders hebben gevolgd tot de adoptie.

Je hebt geen wettelijk recht op inzage. Voor inzage in nationale afstandsdossiers en adoptiedossiers gelden de regels van de instantie waar je inzage krijgt.

Het adoptiedossier bevat vaak:

 • een gezinsrapport naar aanleiding van het raadsonderzoek (onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming naar de adoptieouders)
 • de stukken van de rechtbank waarin de adoptie juridisch geregeld wordt
 • de naam van de biologische moeder
 • een slotrapportage over de afstandsmoeder


  Niet alle dossiers bevatten dezelfde stukken. De hoeveelheid informatie is vooral afhankelijk van:

  • de gevolgde procedure
  • de periode waarin je geadopteerd bent
  • de personen die de stukken hebben opgesteld en het dossier hebben samengesteld


  Afstandsdossier

  Het afstandsdossier gaat over de afstandsmoeder en haar voornemen om afstand te doen. Het bevat informatie over de procedure die een afstandsmoeder heeft gevolgd tot het afstaan van haar kind. Als het dossier is bijgehouden door de instelling waar je bent geboren, staat er soms informatie in over de eerste maanden van je leven.

  In Nederland is een flink aantal afstandsdossiers terug te vinden. Dit dossier is eigendom van de afstandsmoeder. Als je afstandsmoeder geen toestemming geeft voor de inzage, wordt een belangenafweging gemaakt. De belangen van de afstandsmoeder om geen toestemming te geven, worden afgewogen tegen het belang dat jij hebt bij de inzage. Dit doet de organisatie die de inzage regelt.

  Hierover heeft de Hoge Raad in de jaren negentig een aantal arresten gewezen. Deze staan bekend als de Valkenhorstarresten. De Hoge Raad heeft niet alleen aangegeven dat een belangenafweging moet worden gedaan bij weigering van de afstandsmoeder, maar ook dat geadopteerden recht hebben op afstammingsgegevens. Welke informatie hieronder valt, is nooit wettelijk vastgelegd.

  Het afstandsdossier kan zich bijvoorbeeld bevinden bij het tehuis voor ongehuwde moeders, waar je moeder verbleven heeft, of bij de Raad voor de Kinderbescherming. Ook Fiom bezit afstandsdossiers. Dit zijn niet alleen dossiers van afstandsprocedures waar een Fiom maatschappelijk werker bij betrokken is geweest, Fiom beheert namelijk ook de afstandsdossiers van moederhuizen Rosa Manus en Valkenhorst. Verder poogt Fiom een overzicht te maken van vindplaatsen van afstandsdossiers. Een maatschappelijk werker van Fiom kan je helpen in je zoektocht naar informatie over je biologische moeder.

  Je hebt geen wettelijk recht op inzage. Voor inzage in nationale afstandsdossiers en adoptiedossiers gelden de regels van de instantie waar je inzage krijgt.

26-4-2013

Dossierinzage bij buitenlandse adoptie

Adoptievonnis Het adoptievonnis is het vonnis van de Nederlandse rechtbank waarin de adoptie wordt uitgesproken. Dit kan soms een belangrijke bron van...

Adoptievonnis

Het adoptievonnis is het vonnis van de Nederlandse rechtbank waarin de adoptie wordt uitgesproken. Dit kan soms een belangrijke bron van informatie zijn voor het vinden van gegevens om verder mee te zoeken. Zo kun je te weten komen waar je informatie vindt over het adoptiedossier.

In het adoptievonnis staat basisinformatie, zoals:

 • waar de adoptie is uitgesproken
 • wanneer dit gebeurd is
 • welke partijen daarbij betrokken waren
De rechtbank waar je adoptieouders ten tijde van jouw adoptie woonden, zal het adoptievonnis uitgesproken hebben. Hier kun je een afschrift van het vonnis opvragen. Het is ook mogelijk dat de rechtbank in Den Haag de adoptie uitgesproken heeft, in dat geval kun je daar terecht voor een afschrift.


Adoptiedossier

Het adoptiedossier gaat over je opname als kind in je adoptiegezin. Het bevindt zich dus altijd in Nederland. Het is gericht op jou en je adoptieouders. Het adoptiedossier bevat informatie over de procedure die je adoptieouders hebben gevolgd tot de adoptie.

Vergunninghouders zijn sinds 1989 wettelijk verplicht een dossier aan te leggen. Van de meeste interlandelijke adopties liggen de adoptiedossiers daarom bij de vergunninghouder. In de Wet Opneming Buitenlandse Kinderen ter Adoptie (WOBKA) is vastgelegd dat het buitenlandse kind en de adoptieouders recht hebben op inzage in en afschrift van een groot deel van het adoptiedossier. Of dit dossier informatie bevat over de afstandouder(s) is afhankelijk van de individuele situatie van ieder kind en van de wetgeving in het land van herkomst. Ook is het mogelijk dat de informatie die in het land van herkomst is opgegeven, niet correct is.

Voor inzage in het adoptiedossier kun je contact opnemen met de Vergunninghouder die in jouw adoptie heeft bemiddeld. Dossiers van de inmiddels opgeheven Stichting Flash worden beheerd door de Fiom. In de jaren 60 en 70 heeft International Social Service, inmiddels gefuseerd met Fiom, een rol gespeeld bij adopties uit bijvoorbeeld Griekenland en Oostenrijk. Voor inzage in bovengenoemde dossiers kun je derhalve contact met Fiom opnemen.

Niet alle informatie uit het adoptiedossier mag worden ingezien of een afschrift van  worden gegeven. Het gezinsrapport, dat door de Raad voor de Kinderbescherming wordt opgesteld na het gezinsonderzoek, mag je niet inzien, ook mag je hier geen afschrift van krijgen. Je adoptieouders mogen dit gezinsrapport wel inzien, maar ook zij krijgen hier geen afschrift van.

Inlichtingen over, inzage in of afschrift van de stukken uit het adoptiedossier kan worden geweigerd als de persoonlijke levenssfeer van een ander hierdoor zou worden geschaad. De organisatie bij wie je het opvraagt kan hiertoe besluiten.


Afstandsdossier

Als er een afstandsdossier is opgemaakt, zal deze in het land van herkomst liggen. Niet in alle landen zal een afstandsdossier gemaakt zijn. Als er wel een afstandsdossier bestaat, hangt het van de wetgeving van het betreffende land af of jij dit dossier in mag zien. In een aantal landen is inzage niet mogelijk vanwege de (privacy) bescherming van de afstandsmoeder.

International Social Service kan voor bepaalde landen proberen te achterhalen of het afstandsdossier nog bestaat en of je deze in mag zien. 

3-9-2013

ACTIVITEITEN