Erfrecht na adoptie

Van wie erf ik?

Wanneer iemand overlijdt, wordt het nalatenschap in eerste instantie verdeeld over diens echtgenoot/echtgenote en kinderen. De wet (artikel 4:10 Burge...

Wanneer iemand overlijdt, wordt het nalatenschap in eerste instantie verdeeld over diens echtgenoot/echtgenote en kinderen. De wet (artikel 4:10 Burgerlijk Wetboek) geeft hierbij uitdrukkelijk aan dat het gaat om personen die in ‘familierechtelijke betrekking’ tot de overledene stonden.

Door adoptie worden de familierechtelijke banden met de biologische familie verbroken. Je bent nu juridisch het kind van je adoptiefouders. Dit betekent dat wanneer één van je biologische ouders overlijdt, jij niet automatisch recht hebt op een deel van de erfenis. Je staat nu in familierechtelijke betrekking met je adoptieouders en zult dus van hen erven.

Je kunt alleen erven van je biologische ouders wanneer zij jou hebben opgenomen in een testament.

6-6-2012

Erven van je biologische ouders

Je erft alleen van je biologische ouders als zij jou hebben opgenomen in hun testament. Omdat je geen juridisch kind bent, wordt voor het tarief van d...

Je erft alleen van je biologische ouders als zij jou hebben opgenomen in hun testament. Omdat je geen juridisch kind bent, wordt voor het tarief van de erfbelasting (successierecht) door de Belastingdienst aangeslagen volgens het hoogste tarief: ‘derde verkrijgers’. Dit betekent dat jij meer belasting betaalt over het deel dat aan jou wordt nagelaten dan kinderen die niet ter adoptie zijn afgestaan.

In december 2011 heeft een geadopteerde hierover een klacht ingediend bij de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. De man was direct na zijn geboorte ter adoptie afgestaan. In 2003 heeft hij zijn biologische moeder opgespoord en met haar een relatie opgebouwd. In 2009 overleed de biologische moeder en bleek dat zij haar zoon in haar testament voor de helft van het nalatenschap als erfgenaam had benoemd.

De staatssecretaris van Financiën heeft in deze specifieke situatie besloten om de hardheidsclausule (een bepaling in een wet of verordening die het mogelijk maakt om ten gunste van de belanghebbende af te wijken van wat in de wet of verordening bepaald is) toe te passen. Dit betekent dat het tarief en de vrijstelling die gelden voor de verkrijging door kinderen in dit specifieke geval (verkrijging door het afgestane kind) ook wordt toegepast.

Deze uitspraak is niet juridisch bindend. Het is geen wettelijke regeling of aanpassing van een wet. Wel moeten gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden. Lees voor de omstandigheden en de beslissing van de commissie het Verslag van de commissie onderaan dit artikel.

Hoe dit te bereiken:

  1. Jouw biologische moeder moet een testament laten opmaken waarin zij vastlegt wat zij aan jou (haar afgestane kind) na wil laten. 

  2. Als je biologische moeder is overleden, moet je aangifte successierecht doen op basis van het tarief voor verwanten (kinderen). 

  3. Als de inspecteur van de Belastingdienst dit niet accepteert moet je tegen de (hogere) aanslag bezwaar maken, waarbij je een beroep moet doen aan de hardheidsclausule (zoals toegepast door de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven in haar uitspraak van 15 december 2011 (stukken Tweede Kamer der Staten Generaal, vergaderjaar 2011-1012 onder nummer 33030, nr. 9).


 

Let op: De staatssecretaris is alleen verplicht om ook in jouw geval het tarief en de vrijstelling toe te passen die geldt voor de verkrijging door (juridische) kinderen als jouw situatie gelijk is aan de situatie waarover de commissie in december 2011 besloten heeft. Ligt jouw situatie anders dan kun je om een beslissing vragen door een klacht in te dienen bij de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.

6-6-2012
POLL
Vind je dat adoptie vaak te negatief wordt belicht?


ACTIVITEITEN